Ubytovací řád

 1.  Chalupa se pronajímá jako celek, prozatím maximálně 22 osob ve 4 ložnicích (3×4 lůžka a 1×10 lůžek), naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, cena dle platného ceníku.

    2. Majitel se po dobu vašeho pobytu v obsazeném objektu nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet přesvědčit, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky.

    3.  Ukončení pobytu: vždy nejpozději do 10.00 hod

Úklid:  zákazník po sobě provede základní úklid – umytí nádobí, uložení věcí na původní místa a stáhnutí použitého povlečení 
 

Další podmínky:

V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena nevratná zálohová platba, se zákazníkovi záloha nevrací. V případě, že přijede na pobyt menší počet osob než je uvedeno v potvrzené rezervaci, platí částka potvrzená v rezervaci a pokud zákazník ze svého rozhodnutí ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv  náhradu .
Zákazník je povinen:
    1.  Dodržovat a řídit se ubytovacím řádem pro pobyt 
       
    2.  V případě hrubého porušení těchto podmínek je ubytovatel oprávněn ukončit okamžitě pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu ani vrácení složené kauce.
       
    3.  V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu, je zákazník povinen neprodleně vyrozumět ubytovatele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových zákazníků – v opačném případě bude provozovatel nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.
       
    4.  V celém ubytovacím zařízení je zákaz kouření pod pokutou 5.000,-Kč, používání otevřeného ohně (mimo krbové vložky) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubyt. podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky viz bod č.2!!!
       
    5.  Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybavení, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Bez výslovného souhlasu ubytovatele je zakázáno přemísťování nábytku a ostatního vybavení chalupy.
       
    6.  Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo osoby jimž byly svěřeny do péče. 
       

    7.  Neobtěžovat majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem v době nočního klidu od 22 hod – 7:00 hod. ! Porušení nočního klidu – nevrácení již uhrazené kauce a okamžité ukončení pobytu!!!

    8.  V chalupě se přezouvá – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte prosím s sebou.

    9.  Udržovat v celém objektu pořádek. V zimním období si vlastními silami zajišťovat úklid sněhu z parkoviště a před chalupou– provozovatel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi i parkování – při vyšší sněhové pokrývce hrozí pád velkého množství sněhu ze střechy. Při použití zahradního grilu tento při ukončení pobytu řádně vyčistit.

    10.  V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Vybavení využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě) provozovatel neodpovídá.

    11.  V den nástupu na pobyt je zákazník  ( objednatel) povinen uhradit zbylou část platby( pokud neuhradil celý pobyt předem)  + vratnou kauci v hotovosti –celý pobyt se hradí jednou částkou –vždy první přijíždějící za celou skupinu osob nebo objednatel– celou částku si potom jednotlivé rodiny rozpočítají již mezi sebou sami!! V případě, že zákazník doplatek za pobyt , služby + kauci při příjezdu neuhradí, nebude ubytován a pobyt se ruší bez jakékoliv náhrady!!

    12.  Při nástupu na pobyt je nutné při příjezdu předložit ubytovateli doklady totožnosti osoby, která odeslala objednávku a zodpovídá za smluvní závazky dalších osob ve skupině + doklady totožnosti ubytovaných osob od 18 let 

    13. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd zástupce ubytovatele ( provozovatele) a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

    14. V případě zásahu vyšší moci není zákazník oprávněn uplatňovat vůči Ubytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky!

 Tyto všeobecné podmínky a ubytovací řád nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021. Zákazník odesláním objednávky a podpisem těchto podmínek stvrdil, že s podmínkami souhlasí a zavazuje se je plně respektovat.C